รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 สถานที่เรียน เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.เอก-การรับสมัคร เชียงราย

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 สถานที่เรียน เชียงราย มีรายละเอียด ดังนี้

1. ประกาศรับสมัครฯ คลิกที่นี่ 

2. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาเอก 7 สาขาวิชา ดังนี้
(สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ โดยคลิกดูที่ชื่อสาขาวิชา)

3. กำหนดการรับสมัคร 
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 10 ธันวาคม 2564 (ระบบจะเปิดรับสมัครอัตโนมัติ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.)  

4. ขั้นตอนการสมัคร 

 • ผู้สมัครกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์ เข้าสู่ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่ 
 • ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอก แล้วจึงบันทึกการสมัคร 
 • แนบไฟล์รูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัคร 
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครตามช่องทางที่ระบุไว้ในประกาศ
 • ตรวจสอบสถานะการสมัคร

5. การจัดเตรียมไฟล์รูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัคร

 • ไฟล์รูปถ่ายดิจทัลที่เป็นปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน) พื้นหลังสีฟ้า หน้าตรง สวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล เป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดกว้างไม่เกิน 300 พิกเซล และขนาดความยาวไม่เกิน 400 พิกเซล ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 KB
 • ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ให้ผู้สมัครถ่ายเอกสารหลักฐานบนกระดาษ A4 รับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 4 MB

6. หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /ทะเบียนสมรส (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน)
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี 
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ระดับปริญญาโท (เฉพาะผู้สมัครแบบ 1.1,2.1)
 • สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
 • สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (เฉพาะผู้สมัครแบบ 1.1,2.1)
 • สำเนาผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ  
 • หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานเดิม/ปัจจุบัน (ถ้ามี)
 • เอกสารอื่นๆ ตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

7. การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร สามารถชำระได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

 • ชำระ Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือ เคาน์เตอร์ที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Post
 • ชำระด้วย QR Code ผ่าน Mobile Banking Application ได้ทุกธนาคาร ยกเว้นธนาคารออมสิน

8. การตรวจสอบสถานะการสมัคร
สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ในระบบรับสมัครออนไลน์ หลังจากแนบไฟล์เอกสารและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 5 วันทำการ

9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 0 53916 105 

หมายเหตุ 

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้อง
2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

| ผู้เขียนข่าว Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 525 ครั้ง