รอบที่ 1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน (อัปเดตประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564) (ปิดรับสมัคร)

Categories: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 1

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 ระบบ Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน

  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 28 สาขาวิชา
  • กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 9 - 15 ธันวาคม 2564 

รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่ 

รายละเอียดประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านฯ คลิกที่นี่

การดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  • เอกสารแนะนำตนเอง (Portfolio) คลิกที่นี่
  • หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (เฉพาะกรณีที่ผู้สมัครที่ไม่มีหลักฐานใบประกาศเกียรติคุณ/วุฒิบัตร) คลิกที่นี่ 

*คำแนะนำ* (สำหรับเอกสารแนะนำตนเอง)
            1.ให้ดาวน์โหลดไฟล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วทำการเปิดไฟล์เอกสารเพื่อพิมพ์ข้อมูล หรือทำการสั่งพิมพ์ (คลิกเลือก File-->Download-->Microsoft Word)

            2.จัดทำโดยใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย หรือจัดทำตามรูปแบบของตนเองโดยใช้หัวข้อที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ (ระบบรับสมัครจะเปิดอัตโนมัติในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 00.01 น.)

ตรวจสอบสถานะการสมัคร 
ตรวจสอบสถานะการสมัครได้หลังจากแนบไฟล์เอกสารและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 5 วันทำการ


หมายเหตุ:
1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณบุญฑริกา โทร 0 5391 6105

| Created by Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 56452 ครั้ง