รับสมัครผู้รับทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2565 จังหวัดน่าน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ผู้ช่วยพยาบาล-การรับสมัคร

การรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2565 จังหวัดน่าน 

กำหนดการรับสมัครวันที่ 10 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่ 

 

การดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแนบ* มีรายการดังต่อไปนี้  

  • หนังสือรับรองทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร  คลิกที่นี
  • เหตุผลและความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษา  คลิกที่นี่

*คำแนะนำ กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วจึงเปิดไฟล์เพื่อดำเนินการสั่งพิมพ์ (Print)

 

เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ (ระบบรับสมัครจะเปิดอัตโนมัติในวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 00.01 น.)
 

หมายเหตุ:

  1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
  2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ 
  3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 0 5391 7897 ต่อ 8041 ถึง 2

| ผู้เขียนข่าว Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 364 ครั้ง