รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 สถานที่เรียน กรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.เอก-การรับสมัคร กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 สถานที่เรียน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ให้ผู้สิทธิ์สอบคัดเลือก ดำเนินการตามกำหนดการที่ได้แจ้งไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หากไม่ดำเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การสอบ

| ผู้เขียนข่าว Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 463 ครั้ง