รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 สถานที่เรียน เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.โท-การรับสมัคร เชียงราย

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 สถานที่เรียน เชียงราย มีรายละเอียด ดังนี้

1. ประกาศรับสมัครฯ คลิกที่นี่

2. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาโท จำนวน 9 สาขาวิชา ดังนี้ 
(สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ โดยคลิกดูที่ชื่อสาขาวิชา)                       

3. กำหนดการรับสมัคร 
    ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 8 ธันวาคม 2565 

4. ขั้นตอนการสมัคร 

 • ผู้สมัครกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์ เข้าสู่ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่ (ระบบรับสมัครจะเปิดอัตโนมัติวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.)
 • ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอก แล้วจึงบันทึกการสมัคร 
 • แนบไฟล์รูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัคร 
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครตามช่องทางที่กำหนด โดยไม่ต้องรอผลการตรวจสอบการสอบการแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
 • ตรวจสอบสถานะการสมัคร

5. การจัดเตรียมไฟล์รูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัคร

 • ไฟล์รูปถ่ายดิจทัลที่เป็นปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน) พื้นหลังสีฟ้า หน้าตรง สวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล เป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดกว้างไม่เกิน 300 พิกเซล และขนาดความยาวไม่เกิน 400 พิกเซล ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 KB
 • ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ให้ผู้สมัครถ่ายเอกสารหลักฐานบนกระดาษ A4 รับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 4 MB

6. หลักฐานประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายดิจิทัล
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี
 • สำเนาหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร)
 • สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา)
 • เอกสารอื่นๆ ตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา สามาถคลิกดูรายละเอียดได้ ตรงคุณสมบัติเฉพาะในข้อที่ 2

7. การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ตามช่องทางที่กำหนด

8. การตรวจสอบสถานะการสมัคร

สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ในระบบรับสมัครออนไลน์ หลังจากแนบไฟล์เอกสารและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 5 วันทำการ

9. ประกาศเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษาฯ คลิกที่นี่

10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 0 53916 105 
 

หมายเหตุ 

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้อง
2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

| ผู้เขียนข่าว Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 1281 ครั้ง