รับสมัครผู้รับทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566 จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ประกาศนียบัตร-การรับสมัครผู้ช่วยพยาบาล

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 9 มกราคม 2566 – 28 เมษายน 2566


► การดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแนบ *มีรายการดังต่อไปนี้ 

  • หนังสือรับรองทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร คลิกที่นี่
  • เหตุผลและความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษา คลิกที่นี่
    *คำแนะนำ กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วจึงเปิดไฟล์เพื่อดำเนินการสั่งพิมพ์ (Print)

► เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ (ระบบจะปิดอัตโนมัติในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 21.00 น.)


หมายเหตุ

  1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้ว
  2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก แลถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ 
  3. สามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 0 5391 7897 ต่อ 8041 ถึง 2  (วันจันทร์-วันศุกร์ 08:00 - 16:00 น.) 

 |   |  964 ครั้ง