รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ รอบที่ 1 สถานที่เรียน กรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.เอก-การรับสมัคร กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 
รอบที่ 1 สถานที่เรียน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ให้ผู้สิทธิ์สอบคัดเลือก ดำเนินการตามกำหนดการที่ได้แจ้งไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หากไม่ดำเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การสอบ

 |   |  40 ครั้ง