รอบที่ 1 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 1 ad-ป.ตรี-ข่าวประกาศ

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 ระบบ Portfolio: โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า

  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 36 สาขาวิชา (รายละเอียดเป็นไปตามประกาศรับสมัคร)
  • คุณสมบัติของผู้สมัครและการพิจารณา: รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
  • กำหนดการรับสมัคร: สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-14 ธันวาคม 2561
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก: วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562
  • การสอบสัมภาษณ์ (บางสาขาวิชา): วันที่ 14-16 มกราคม 2562 (ถ้ามี)

รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแนะนำตนเอง คลิกที่นี่

เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ 

ตรวจสอบสถานะการสมัคร คลิกที่นี่
- ผู้สมัครตรวจสอบสถานะชำระเงินได้ หลังจากชำระเงินไปแล้ว 3 วันทำการ
- ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารได้ หลังจากนำส่งไปรษณีย์ EMS ไปแล้ว 5 วันทำการ

หมายเหตุ 

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 

2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

| ผู้เขียนข่าว Chaisiri Sanjai | อ่านข่าวทั้งหมด 4820 ครั้ง