ตารางแสดงสาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนรับ องค์ประกอบ และค่าน้ำหนักที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกรอบที่ 4 ระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562))

หมวดหมู่ข่าว: ad-ป.ตรี-ข่าวประกาศ ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 4


Download ตารางการรับรอบที่ 4 Admissions ม.แม่ฟ้าหลวง คลิกที่นี่

หมายเหตุ

1. ผู้สมัครเลือกได้ 4 สาขาวิชา (4 อันดับ)

2. หลักเกณฑ์การรับสมัครในแต่ละสาขาวิชา ตามตารางข้างต้น

3. GPAX ให้ค่าน้ำหนัก 20%

4. O-NET ให้ค่าน้ำหนัก 30% โดยกำหนดให้วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ให้ค่าน้ำหนักวิชาละ 6%

ทั้งนี้ หากไม่มีผลคะแนนสอบดังกล่าว หรือผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 03 ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด หรือบางสาขาวิชากำหนด PAT ขั้นต่ำ ไม่ต้องยื่นสมัคร เนื่องจากจะเสียอันดับการคัดเลือก (จะไม่ผ่านเกณฑ์)

| ผู้เขียนข่าว Chaisiri Sanjai | อ่านข่าวทั้งหมด 10454 ครั้ง