รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับการรับนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-ประกาศผลสอบรอบ 3 ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 3 ad-ป.ตรี-ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
(สำหรับการรับนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน)

  • รายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ คลิกที่นี่

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาฯ คลิกที่นี่

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำแนกตามสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

                 1. ภาษาอังกฤษ

                 2. เคมีประยุกต์

                 3. วิศวกรรมวัสดุ

                 4. การบัญชี

                 5. เศรษฐศาสตร์

                 6. บริหารธุรกิจ

                 7. การจัดการการท่องเที่ยว

                 8. การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

                 9. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

                 10. การจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการการบิน)

                 11. การจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ)

                 12. การจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน)

                 13. เทคโนโลยีสารสนเทศ

                 14. วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม

                 15. วิศวกรรมซอฟต์แวร์

                 16. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

                 17. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

                 18. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

                 19. นิติศาสตร์

                 20. วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

                 21. เทคโนโลยีความงาม

                 22. การแพทย์แผนไทยประยุกต์

                 23. กายภาพบำบัด

                 24. สาธารณสุขศาสตร์

                 25. วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

                 26. อนามัยสิ่งแวดล้อม

                 27. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

                 28. การแพทย์แผนจีน

                 29. พยาบาลศาสตร์

                 30. แพทยศาสตร์

                 31. ทันตแพทยศาสตร์

                 32. การพัฒนาระหว่างประเทศ

                 33. จีนศึกษา

                 34. ภาษาจีนธุรกิจ

                 35. การสอนภาษาจีน (5 ปี)

                 36. ภาษาและวัฒนธรรมจีน


| ผู้เขียนข่าว Sorada Jaikaew | อ่านข่าวทั้งหมด 5130 ครั้ง