รอบที่ 5 ระบบรับตรงอิสระ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 5

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 ระบบ รับตรงอิสระ

  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 26 สาขาวิชา (รายละเอียดเป็นไปตามประกาศรับสมัคร)
  • จำนวนรับ: 810 ที่นั่ง
  • กำหนดการรับสมัคร: สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562  (ระบบรับสมัครเปิดอัตโนมัติ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.)

รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

รายละเอียดประกาศรับสมัครฉบับที่ 2 คลิกที่นี่ (เปิดรับเพิ่ม 3 สาขาวิชา)

รายละเอียดประกาศรับสมัครฉบับที่ 3 คลิกที่นี่ (แก้ไขคุณสมบัติผู้สมัครของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)

สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ (ระบบรับสมัครออนไลน์จะปิดอัตโนมัติ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น.)

ตรวจสอบสถานะการสมัคร คลิกที่นี่

หมายเหตุ 

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ที่ได้แจ้งไว้ในประกาศรับสมัคร

2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

| ผู้เขียนข่าว Sorada Jaikaew | อ่านข่าวทั้งหมด 18847 ครั้ง