รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ผู้ช่วยพยาบาล-ข่าวประกาศ ad-ผู้ช่วยพยาบาล-การรับสมัคร

การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

  • จำนวนรับ: 70 ที่นั่ง (รายละเอียดเป็นไปตามประกาศรับสมัคร)
  • กำหนดการรับสมัคร: สมัครออนไลน์ วันที่ 27 พฤษภาคม - วันที่ 19 มิถุนายน 2562
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก: วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562
  • สอบคัดเลือก: วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก: วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 

รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ (ระบบรับสมัครออนไลน์จะปิดอัตโนมัติ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น.)

ตรวจสอบสถานะการสมัคร คลิกที่นี่

หมายเหตุ 

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 

2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

| ผู้เขียนข่าว Chaisiri Sanjai | อ่านข่าวทั้งหมด 417 ครั้ง