รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.โท-การรับสมัคร กรุงเทพฯ ad-ป.โท-ข่าวประกาศ

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ข สถานที่เรียน กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายละเอียดประกาศรับสมัครฯ คลิกที่นี่

2. จำนวนรับ 15 คน

3. กำหนดการรับสมัคร  วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2562

 • ระบบรับสมัครเปิดอัตโนมัติ วันที่ 1 มิ.ย. 2562 เวลา 08.00 น.
 • ระบบรับสมัครปิดอัตโนมัติ วันที่ 30 มิ.ย. 2562 เวลา 16.00 น.

4. ขั้นตอนการสมัคร 

 • ผู้สมัครกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์ เข้าสู่ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่ 
 • ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอก แล้วจึงบันทึกการสมัคร 
 • พิมพ์ใบสมัคร และใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท 
 • กรอกแบบสอบถาม
 • นำใบแจ้งยอดไปชำระเงิน ตามรายชื่อธนาคารและไปรษณีย์ที่ได้ระบุไว้
 • ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์

5. หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /ทะเบียนสมรส (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน)
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) 
 • สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ
 • หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานเดิม/ปัจจุบัน (ถ้ามี)

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
    วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2562 ทางเว็บไซต์ https://admission.mfu.ac.th

7. การสอบคัดเลือก

 •     วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562

              เวลา 08.30 - 08.45 น.     ลงทะเบียนสอบ
              เวลา 09.00 - 11.00 น.     สอบวิชาความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
              เวลา 11.00 - 12.00 น.      สอบวิชาทักษะการเรียนรู้

 •    วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562

             เวลา 08.30 - 08.45 น.      ลงทะเบียนเข้าสอบ
             เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป     สอบสัมภาษณ์

8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
    วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ทางเว็บไซต์ https://admission.mfu.ac.th

หมายเหตุ 

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 

2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

| ผู้เขียนข่าว Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 396 ครั้ง