รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (สถานที่เรียน เชียงราย)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.เอก-ประกาศผลสอบ เชียงราย ad-ป.โท-ประกาศผลสอบ เชียงราย ad-ป.โท-การรับสมัคร เชียงราย ad-ป.เอก-การรับสมัคร เชียงราย ad-ป.โท-ข่าวประกาศ ad-ป.เอก-ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (สถานที่เรียน เชียงราย) มีรายละเอียดตามหลักสูตร ดังต่อไปนี้

ระดับปริญญาเอก

1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

ระดับปริญญาโท

1. สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ

2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดำเนินการตามกำหนดการที่ได้แจ้งไว้ในประกาศฯ และให้ดิดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2562

  • เว็บไซต์ ข้อมูลประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ฯ คลิกทีนี่ 
  • กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

 

 

| ผู้เขียนข่าว Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 289 ครั้ง