รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (สถานที่เรียน กรุงเทพฯ)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.โท-ประกาศผลสอบ กรุงเทพฯ ad-ป.โท-การรับสมัคร กรุงเทพฯ ad-ป.โท-ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (สถานที่เรียน กรุงเทพฯ) มีรายละเอียดตามหลักสูตร ดังต่อไปนี้

ระดับปริญญาโท

1. สาขาวิชาตจวิทยา

2. สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ข

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดำเนินการตามกำหนดการที่ได้แจ้งไว้ในประกาศฯ และให้ดิดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2562

  • เว็บไซต์ ข้อมูลประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ฯ คลิกทีนี่ 

 

| ผู้เขียนข่าว Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 1280 ครั้ง