รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับการรับนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 5 ระบบรับตรงอิสระ)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-ประกาศผลสอบรอบ 5 ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
(สำหรับการรับนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 5 ระบบรับตรงอิสระ)

  • รายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ คลิกที่นี่

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาฯ คลิกที่นี่

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำแนกตามสาขาวิชาดังต่อไปนี้

                 1. ภาษาอังกฤษ

                 2. เคมีประยุกต์

                 3. เทคโนโลยีชีวภาพ

                 4. วิศวกรรมวัสดุ

                 5. การบัญชี

                 6. เศรษฐศาสตร์

                 7. บริหารธุรกิจ

                 8. การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

                 9. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

                 10. การจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการการบิน)

                 11. เทคโนโลยีสารสนเทศ

                 12. วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม

                 13. วิศวกรรมซอฟต์แวร์

                 14. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

                 15. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

                 16. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

                 17. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์

                 18. นิติศาสตร์

                 19. วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

                 20. เทคโนโลยีความงาม

                 21. การแพทย์แผนไทยประยุกต์

                 22. สาธารณสุขศาสตร์

                 23. วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

                 24. อนามัยสิ่งแวดล้อม

                 25. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

                 26. การแพทย์แผนจีน

                 27. การพัฒนาระหว่างประเทศ

                 28. จีนศึกษา

                 29. ภาษาจีนธุรกิจ

                 30. การสอนภาษาจีน (5 ปี)


| ผู้เขียนข่าว Sorada Jaikaew | อ่านข่าวทั้งหมด 3545 ครั้ง