รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ข

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.โท-ตรวจสอบรายชือผู้สมัคร กรุงเทพฯ ad-ป.โท-การรับสมัคร กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ข

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ รายงานตัวและเข้าสอบคัดเลือก ในวัน เวลา และสถานที่ ตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยกำหนด

| ผู้เขียนข่าว Sorada Jaikaew | อ่านข่าวทั้งหมด 200 ครั้ง