รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.โท-ประกาศผลสอบ เชียงราย ad-ป.โท-การรับสมัคร เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯคลิกที่นี่
  • ระบบใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานคลิกที่นี่(ชำระค่าลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐาน วันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2562)

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดำเนินการตามกำหนดการที่ได้แจ้งไว้ในประกาศฯ และให้ดิดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

  • เว็บไซต์ ข้อมูลประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ฯ คลิกทีนี่ 
  • กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกทีนี่ 

 

 

| ผู้เขียนข่าว Sorada Jaikaew | อ่านข่าวทั้งหมด 197 ครั้ง