รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 สถานที่เรียน เชียงราย

Categories: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.เอก-การรับสมัคร เชียงราย ad-ป.เอก-ข่าวประกาศ

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 สถานที่เรียน เชียงราย มีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาเอก 7 สาขาวิชา จำนวนรับ 60 คน
สามารถคลิกดูรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

2. กำหนดการรับสมัคร 
    รอบที่ 1
 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 24 เมษายน 2563 (ปิดรับสมัคร)
    รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน 2563  (ปิดรับสมัคร)

3. ขั้นตอนการสมัคร

 • ผู้สมัครกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์ เข้าสู่ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่ 
 • ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอก แล้วจึงบันทึกการสมัคร 
 • พิมพ์ใบสมัคร ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร และใบปิดหน้าซองจดหมาย 
 • นำใบแจ้งยอดไปชำระเงิน ตามรายชื่อธนาคารและไปรษณีย์ที่ได้ระบุไว้
 • ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบปิดหน้าซองจดหมาย 

4. หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /ทะเบียนสมรส (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน)
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี 
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ระดับปริญญาโท (เฉพาะผู้สมัครแบบ 1.1,2.1)
 • สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
 • สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (เฉพาะผู้สมัครแบบ 1.1,2.1)
 • สำเนาผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ  
 • หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานเดิม/ปัจจุบัน (ถ้ามี)
 • เอกสารอื่นๆ ตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

5. ตรวจสอบสถานะการสมัคร คลิกที่นี่ 
*ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ หลังจากชำระเงินไปแล้ว 3 วันทำการ*
**ตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารได้ หลังจากส่งทางไปรษณีย์ EMS ไปแล้ว 5 วันทำการ**

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ 

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

| Created by Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 1869 ครั้ง