รับสมัครผู้รับทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563 จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่

Categories: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ผู้ช่วยพยาบาล-การรับสมัคร ad-ผู้ช่วยพยาบาล-ข่าวประกาศ

การรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563 จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่

 • กำหนดการรับสมัครวันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 5 พฤษภาคม 2563
   
 • รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
   
 • ระบบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
  (ระบบรับสมัครจะปิดอัตโนมัติในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น.)
   
 • การดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแนบ มีรายการดังต่อไปนี้  
  *คำแนะนำ กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วจึงเปิดไฟล์เพื่อดำเนินการสั่งพิมพ์ (Print)

 1. ภาพถ่าย บ้านพักอาศัย ของผู้ขอรับทุนการศึกษา  คลิกที่นี่
 2. เหตุผลและความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษา  คลิกที่นี่ 
 3. ​​​​​หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอรับทุนการศึกษา  คลิกที่นี่

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 0 5391 7897 ต่อ 8041 ถึง 4

หมายเหตุ:
1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ 

 

| Created by Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 1161 ครั้ง