รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

Categories: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 5 ad-ป.ตรี-ข่าวประกาศ

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 • จำนวนรับ: 640 คน
 • กำหนดการรับสมัคร: สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2563 
 • รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
 • สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ 
  (ระบบรับสมัครออนไลน์จะปิดอัตโนมัติ วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น.)
 • ตรวจสอบสถานะการสมัคร คลิกที่นี่
  สามารถตรวจสอบสถานะได้ หลังจากผู้สมัครได้ชำระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วันทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์)
 • ผู้สมัครไม่ต้องนำส่งเอกสารการสมัครและผลคะแนนสอบ 
  (เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการดึงคะแนน O-NET และ PAT จากระบบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) และนำมาประมวลผล) 


หมายเหตุ 
1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน 
2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

| Created by Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 17450 ครั้ง