รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 ระบบรับตรงอิสระ

Categories: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 5 ad-ป.ตรี-ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563
รอบที่ 5 ระบบรับตรงอิสระ

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด จะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทาง e-mail: dentistry@mfu.ac.th
หรือโทรศัพท์ หมายเลข 0 5391 3301 และ 0 5391 3309  ในระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.

| Created by Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 2453 ครั้ง