รอบที่ 5/2 รับตรงพิเศษสำนักวิชา

Categories: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 5 ad-ป.ตรี-ข่าวประกาศ

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5/2 รับตรงพิเศษสำนักวิชา

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 16 สาขาวิชา
1. เทคโนโลยีชีวภาพ 
2. เคมีประยุกต์ 
3. วิศวกรรมวัสดุ
4. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
5. วิศวกรรมซอฟต์แวร์
6. วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
7. อนามัยสิ่งแวดล้อม 
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9. จีนศึกษา
10. บริหารธุรกิจ 
11. เศรษฐศาสตร์ 
12. การจัดการการท่องเที่ยว 
13. การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (เน้นการบริหารการโรงแรม อาหาร และเครื่องดื่ม)
14. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
15. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ 
16. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ (หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา)

 • กำหนดการรับสมัคร: สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2563 
  1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาวิชาเคมีประยุกต์  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ)
  2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์)
  3. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
  4. สำนักวิชาจีนวิทยา (สาขาวิชาจีนศึกษา)
   
 • กำหนดการรับสมัคร: สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน  -  1 กรกฎาคม 2563 
  1. สำนักวิชาการจัดการ (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการฯ)
  2. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์  สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ (หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา) )

   
 • รายละเอียดประกาศรับสมัคร 
  1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาวิชาเคมีประยุกต์  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ)   คลิกที่นี่
  2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์)   คลิกที่นี่
  3. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)   คลิกที่นี่
  4. สำนักวิชาจีนวิทยา
  (สาขาวิชาจีนศึกษา) คลิกที่นี่
  5. สำนักวิชาการจัดการ
  (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการฯ)   คลิกที่นี่
  6. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  คลิกที่นี่
  7. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  ( สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์  สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ (หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา) )  คลิกที่นี่

   
 • สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ 
  (ระบบรับสมัครออนไลน์จะเปิดอัตโนมัติ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.)


   
 • การนำส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
  ให้ผู้สมัครสแกนใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครในรูปแบบไฟล์ .pdf แล้วนำส่งไปทาง E-mail
  **สำนักวิชาวิทยาศาสตร์     
         - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ส่งไปที่ E-mail: nanthanit.jar@mfu.ac.th

         - สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ส่งไปที่ E-mail: prachak.ink@mfu.ac.th
         - สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ส่งไปที่ E-mail: sitthi.dua@mfu.ac.th

  **สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ส่งไปที่ E-mail: itschool@mfu.ac.th


  **สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่งไปที่ E-mail: health-science@mfu.ac.th


  **สำนักวิชาจีนวิทยา
         สาขาวิชาจีนศึกษา ส่งไปที่ E-mail: sinology@mfu.ac.th


  **สำนักวิชาการจัดการ
         สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการฯ ส่งไปที่ E-mail: management@mfu.ac.th หรือ jirapar.kit@mfu.ac.th


  **สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์  สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ (หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา)  ส่งไปที่ E-mail: rungnapa.som@mfu.ac.th

 


หมายเหตุ 
1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน 
2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

| Created by Sorada Jaikaew | อ่านข่าวทั้งหมด 6692 ครั้ง