รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564 จังหวัดน่าน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ผู้ช่วยพยาบาล-การรับสมัคร ad-ผู้ช่วยพยาบาล-ข่าวประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564 จังหวัดน่าน

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ คลิกที่นี่
  • ขั้นตอนการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร จังหวัดน่าน คลิกที่นี่ (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 13/4/2564)
  • กำหนดสอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์)
  • ให้ผู้มีสิทธิ์สอบฯ เตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกตามขั้นตอน ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว 

หมายเหตุ 
1. หากไม่สามารถติดต่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ในเวลาดังกล่าวได้ จะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์การสอบคัดเลือก
2. หากผู้มีสิทธิ์สอบฯ ไม่ดำเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์การสอบคัดเลือก

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 

| ผู้เขียนข่าว Benyapa Sangchan | อ่านข่าวทั้งหมด 101 ครั้ง