ประกาศผลสอบ/ยืนยันสิทธิ์
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS 62)