รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 5 ระบบรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ คลิกที่นี่ 
  • แบบฟอร์มแจ้งยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์เข้าศึกษา คลิกที่นี่
    (จัดส่งไฟล์ .pdf ทาง E-mail: admission@mfu.ac.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น.) 
  • กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ คลิกที่นี่
  • เว็บไซต์ ข้อมูลประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่  คลิกที่นี่

หมายเหตุ 
กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ไม่ดำเนินการแจ้งยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ได้
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองในลำดับถัดไป จนครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด