ประกาศผลสอบ/ยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 1
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS 63)