ประกาศผลสอบ/ยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 2
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS 63)