• ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ฯ คลิกที่นี่ 
  (ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต้องศึกษาประกาศฯ และขั้นตอนการดำเนินการตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในประกาศ)

   
 • ตรวจสอบผลการยืนยันสิทธิ์ฯ (กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน) คลิกที่นี่
   
 • การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน) จำนวนเงิน 6,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2563 
  โดยชำระเงินที่ธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ (ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดฯ)

   
 • ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน) เรียบร้อยแล้ว โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินให้ถูกต้อง และเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน โดยไม่ต้องนำส่งให้กับมหาวิทยาลัย
   
 • ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน คลิกที่นี่ 
  สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินหลังจากดำเนินการชำระเงินไปแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)