ประกาศผลสอบ/ยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 3
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS 63)