ประกาศผลสอบ/ยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 4
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS 63)

รับกลางร่วมกัน (Admission2)

 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ฯ คลิกที่นี่ 
  (ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต้องศึกษาประกาศฯ และขั้นตอนการดำเนินการตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในประกาศ)

   
 • ตรวจสอบผลการยืนยันสิทธิ์ฯ (กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน) คลิกที่นี่
   
 • การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน) จำนวนเงิน 6,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 10 - 15 มิถุนายน 2563 
  โดยชำระเงินที่ธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ (ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดฯ)

   
 • ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน) เรียบร้อยแล้ว โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินให้ถูกต้อง และเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน โดยไม่ต้องนำส่งให้กับมหาวิทยาลัย
   
 • ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน คลิกที่นี่ 
  สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินหลังจากดำเนินการชำระเงินไปแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

   
 • ติดตามและดำเนินการตามกำหนดการ ข้อมูลประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ คลิกที่นี่