ตรวจสอบสถานะการสมัคร
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS 63)


รอบที่ 5

รอบที่ 4

รอบที่ 3

รอบที่ 2

รอบที่ 1