ตรวจสอบสถานะการสมัคร
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS 63)


รอบที่ 2

ตรวจสอบสถานะการสมัคร รอบที่ 2

 • โครงการพิเศษรับตรงสำนักวิชา คลิกที่นี่
   
 • โครงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่
   
 • โครงการเครือข่ายครูแนะแนว คลิกที่นี่
   
 • โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียน คลิกที่นี่
   
 • โครงการพิเศษเพื่อนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ คลิกที่นี่
   
 • ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ คลิกที่นี่
   
 • โครงการรับนักนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา คลิกที่นี่
   
 • โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า คลิกที่นี่ (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและจบจากต่างประเทศเท่านั้น)

รอบที่ 3

รอบที่ 4

รอบที่ 5

รอบที่ 1