เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS 62)


รอบที่ 1

 • โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา คลิกที่นี่
 • โควตาพิเศษสำนักวิชา คลิกที่นี่
 • โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) คลิกที่นี่
 • โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว คลิกที่นี่
 • โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า คลิกที่นี่ (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและจบจากต่างประเทศเท่านั้น)

รอบที่ 2

 • โครงการเครือข่ายครูแนะแนว คลิกที่นี่
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ คลิกที่นี่
 • ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ คลิกที่นี่
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ คลิกที่นี่
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ประเภทโควตาบุตร/ธิดาฯ คลิกที่นี่
 • โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียน คลิกที่นี่

รอบที่ 3

 • เข้าสู่ระบบรับสมัคร รอบที่ 3  คลิก 

รอบที่ 4

 • เข้าสู่ระบบรับสมัคร รอบที่ 4  คลิก 

รอบที่ 5