เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS 63)


รอบที่ 4

รอบที่ 5

รอบที่ 1

 • โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว คลิกที่นี่
   
 • โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) คลิกที่นี่
   
 • โครงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่
   
 • โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ คลิกที่นี่
   
 • โครงการรับนักนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา คลิกที่นี่
   
 • โควตาพิเศษสำนักวิชา คลิกที่นี่
   
 • โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า คลิกที่นี่ (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและจบจากต่างประเทศเท่านั้น)
   
 • โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา คลิกที่นี่

รอบที่ 2

 • โครงการพิเศษรับตรงสำนักวิชา คลิกที่นี่
   
 • โครงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่
   
 • โครงการเครือข่ายครูแนะแนว คลิกที่นี่
   
 • โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียน คลิกที่นี่
   
 • โครงการพิเศษเพื่อนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ คลิกที่นี่
   
 • ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ คลิกที่นี่
   
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ คลิกที่นี่
   
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประเภทโควตา บุตร/ธิดา ของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงราย  คลิกที่นี่
   
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ คลิกที่นี่
   
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประเภทโควตา บุตร/ธิดา ของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงราย  คลิกที่นี่
   
 • โครงการรับนักนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา คลิกที่นี่
   
 • โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า คลิกที่นี่ (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและจบจากต่างประเทศเท่านั้น)

รอบที่ 3