เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS 64)


รอบที่ 2

 • โครงการพิเศษรับตรงสำนักวิชา รอบที่ 2.2 คลิกที่นี่

 • โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียน รอบที่ 2.2 คลิกที่นี่

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบโควตา 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รอบที่ 2 คลิกที่นี่

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบโควตา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง รอบที่ 2 คลิกที่นี่

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ รอบที่ 2 คลิกที่นี่

 • โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ รอบที่ 2 คลิกที่นี่

 • โครงการพิเศษรับตรงสำนักวิชา รอบที่ 2 คลิกที่นี่

 • โครงการพิเศษรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ รอบที่ 2 คลิกที่นี่

 • โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียน รอบที่ 2  คลิกที่นี่

 • โครงการพิเศษเพื่อนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอบที่ 2 คลิกที่นี่

 • โครงการพิเศษสำหรับครูแนะแนว รอบที่ 2 คลิกที่นี่

 • โครงการรับผู้ถือสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า รอบที่ 2 คลิกที่นี่

 • ​​​​​​​โครงการรับนักนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา รอบที่ 2 คลิกที่นี่

รอบที่ 3

รอบที่ 4

รอบที่ 1