เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS 62)


รอบที่ 1

  • โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา คลิกที่นี่
  • โควตาพิเศษสำนักวิชา คลิกที่นี่
  • โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) คลิกที่นี่
  • โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว คลิกที่นี่
  • โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า คลิกที่นี่ (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและจบจากต่างประเทศเท่านั้น)

รอบที่ 2

รอบที่ 3

  • เข้าสู่ระบบรับสมัคร รอบที่ 3  คลิก 

รอบที่ 4

  • เข้าสู่ระบบรับสมัคร รอบที่ 4  คลิก 

รอบที่ 5

  • เข้าสู่ระบบรับสมัคร รอบที่ 5  คลิก