เอกสารแนะนำหลักสูตร
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS 63)