กำหนดการรับสมัคร
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

กำหนดการรับสมัครผู้รับทุนการศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตร 1 ปี)

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1ประชาสัมพันธ์และรับสมัครทุนการศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2564
2คัดกรองความยากจนของผู้รับสมัครวันที่ 16 - 31 มีนาคม 2564
3ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564)วันที่ 8 เมษายน 2564
4สอบคัดเลือก (ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564)วันที่ 19 เมษายน 2564
5ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาและการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564)วันที่ 30 เมษายน 2564
6ทำสัญญารับทุนการศึกษาวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2564
7บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
8ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
9ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เดือนสิงหาคม 2564
10เปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม 2564

 กำหนดการรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร จังหวัดน่าน เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตร 1 ปี)

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1ขยายระยะเวลารับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2564
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันที่ 5 เมษายน 2564
3สอบคัดเลือก (ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564) วันที่ 19 เมษายน 2564
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาวันที่ 30 เมษายน 2564
5บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
6ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
7ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เดือนสิงหาคม 2564
8เปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม 2564

 

กำหนดการรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตร 1 ปี)

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 15 มกราคม - วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564
3สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564
5บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
6ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
7ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เดือนสิงหาคม 2564
8เปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม 2564

 

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564 (กลุ่มผู้สมัครทั่วไป/รับทั่วประเทศ : หลักสูตร 1 ปี)

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564
3สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564
5บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
6ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
7ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เดือนสิงหาคม 2564
8เปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม 2564