กำหนดการรับสมัคร
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

กำหนดการรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
ปีการศึกษา 2563

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563
3สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
5บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่เดือนกรกฎาคม 2563
6ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเดือนสิงหาคม 2563
7ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เดือนสิงหาคม 2563
8เปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม 2563