กำหนดการรับสมัคร
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

กำหนดการรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร จังหวัดน่าน เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตร 1 ปี)

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 15 มกราคม - วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันที่ 1-5 มีนาคม 2564
3สอบคัดเลือก วันที่ 10 - 15 มีนาคม 2564
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาวันที่ 2 เมษายน 2564
5บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
6ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
7ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เดือนสิงหาคม 2564
8เปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม 2564

 

กำหนดการรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตร 1 ปี)

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 15 มกราคม - วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564
3สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564
5บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
6ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
7ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เดือนสิงหาคม 2564
8เปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม 2564

 

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564 (กลุ่มผู้สมัครทั่วไป : หลักสูตร 1 ปี)

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564
3สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564
5บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
6ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
7ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เดือนสิงหาคม 2564
8เปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม 2564