กำหนดการรับสมัคร
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)

ปีการศึกษา 2565

• ทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร จังหวัดน่าน 

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1กำหนดการรับสมัครวันที่ 10 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2565 
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันที่ 1-4 มีนาคม 2565*
3สอบคัดเลือกวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2565*
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาวันที่ 4 เมษายน 2565
5บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565
6ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565
7ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เดือนสิงหาคม 2565                         
8เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565เดือนสิงหาคม 2565

*** กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลง รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ***

 

• ทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ 

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1กำหนดการรับสมัครวันที่ 10 มกราคม - 6 พฤษภาคม 2565 
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
3สอบคัดเลือกวันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2565*
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาวันที่ 13 มิถุนายน 2565
5บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565
6ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565
7ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เดือนสิงหาคม 2565                         
8เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565เดือนสิงหาคม 2565

*** กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลง รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ***

 

• การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (บุคคลทั่วไป)

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1กำหนดการรับสมัครวันที่ 10 มกราคม - 6 พฤษภาคม 2565 
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
3สอบคัดเลือกวันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2565*
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาวันที่ 13 มิถุนายน 2565
5บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565
6ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565
7ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เดือนสิงหาคม 2565                         
8เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565เดือนสิงหาคม 2565

*** กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลง รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ***

 


Go Back