กำหนดการรับสมัคร
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร


ผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2565

• ทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร จังหวัดน่าน  (ปิดรับสมัคร)

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1กำหนดการรับสมัครวันที่ 10 มกราคม  - 9 มีนาคม 2565 (ปิดรับสมัคร)
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันที่ 11 มีนาคม 2565 คลิกที่นี่
3สอบคัดเลือกวันที่ 14 มีนาคม 2565
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาวันที่ 4 เมษายน 2565 คลิกที่นี่
5บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่วันที่ 17 มิถุนายน - 22 มิถุนายน 2565
6ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาวันที่ 17 มิถุนายน - 22 มิถุนายน 2565
7ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เดือนมิถุนายน 2565                         
8เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565วันที่ 27 มิถุนายน 2565

*** กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลง รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ***

 

• ทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ 

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1กำหนดการรับสมัครวันที่ 10 มกราคม - 6 พฤษภาคม 2565 คลิกที่นี่ (ปิดรับสมัคร)
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
3สอบคัดเลือกวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาวันที่ 13 มิถุนายน 2565
5บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่วันที่ 17 มิถุนายน - 22 มิถุนายน 2565
6ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาวันที่ 17 มิถุนายน - 22 มิถุนายน 2565
7ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เดือนมิถุนายน 2565                         
8เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565วันที่ 27 มิถุนายน 2565

*** กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลง รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ***

 

• การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (บุคคลทั่วไป)

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1กำหนดการรับสมัครวันที่ 10 มกราคม - 6 พฤษภาคม 2565  คลิกที่นี่ (ปิดรับสมัคร)
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
3สอบคัดเลือกวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาวันที่ 13 มิถุนายน 2565
5บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่วันที่ 17 มิถุนายน - 22 มิถุนายน 2565
6ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาวันที่ 17 มิถุนายน - 22 มิถุนายน 2565
7ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เดือนมิถุนายน 2565                         
8เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565วันที่ 27 มิถุนายน 2565

*** กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลง รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ***

ผู้ช่วยทันตแพทย์

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ปีการศึกษา 2565

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1กำหนดการรับสมัครวันที่ 25 เมษายน - 17 มิถุนายน 2565 คลิกที่นี่
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบวันที่ 24 มิถุนายน 2565
3สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์วันที่ 29 มิถุนายน 2565
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
5บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่เดือนกรกฎาคม 2565
6ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
7ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เดือนกรกฎาคม 2565                         
8เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565วันที่ 1 สิงหาคม 2565

*** กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลง รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ***

Go Back