รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 สถานที่เรียน เชียงราย (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.เอก-การรับสมัคร เชียงราย

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 สถานที่เรียน เชียงราย มีรายละเอียด ดังนี้

1. ประกาศรับสมัครฯ คลิกที่นี่ 

2. ประกาศรับสมัครฯ เพิ่มเติม คลิกที่นี่ (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

3. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาเอก 7 สาขาวิชา ดังนี้
(สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ โดยคลิกดูที่ชื่อสาขาวิชา)                          

4. กำหนดการรับสมัคร 
    
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 8 ธันวาคม 2565 

5. ขั้นตอนการสมัคร 

 • ผู้สมัครกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์ เข้าสู่ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่ (ระบบรับสมัครจะเปิดอัตโนมัติวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.)
 • ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอก แล้วจึงบันทึกการสมัคร 
 • แนบไฟล์รูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัคร 
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครตามช่องทางที่กำหนด โดยไม่ต้องรอผลการตรวจสอบการสอบการแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
 • ตรวจสอบสถานะการสมัคร

6. การจัดเตรียมไฟล์รูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัคร

 • ไฟล์รูปถ่ายดิจทัลที่เป็นปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน) พื้นหลังสีฟ้า หน้าตรง สวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล เป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดกว้างไม่เกิน 300 พิกเซล และขนาดความยาวไม่เกิน 400 พิกเซล ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 KB
 • ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ให้ผู้สมัครถ่ายเอกสารหลักฐานบนกระดาษ A4 รับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 4 MB

7. หลักฐานประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายดิจิทัล
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี 
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ระดับปริญญาโท (เฉพาะผู้สมัครแบบ 1.1,2.1)
 • สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
 • สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (เฉพาะผู้สมัครแบบ 1.1,2.1)
 • สำเนาผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานเดิม/ปัจจุบัน (ถ้ามี)
 • เอกสารอื่นๆ ตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา สามาถคลิกดูรายละเอียดได้ ตรงคุณสมบัติเฉพาะในข้อที่ 2

8. การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ตามช่องทางที่กำหนด

9. การตรวจสอบสถานะการสมัคร

สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ในระบบรับสมัครออนไลน์ หลังจากแนบไฟล์เอกสารและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 5 วันทำการ

10. ประกาศเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษาฯ คลิกที่นี่

11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 0 53916 105 
 

หมายเหตุ 

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้อง
2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

| ผู้เขียนข่าว Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 775 ครั้ง