รีวิวหลักสูตร : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

หมวดหมู่ข่าว: ad-Review หลักสูตร

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (School of Nursing) เปิดสอนในระดับปริญญาตรีเพียงหลักสูตรเดียว คือ พยาบาลศาสตร์ (Nursing Science)

พยาบาลศาสตร์ (Nursing Science) 

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนเกี่ยวกับศาสตร์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ รวมถึงสามารถสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพของบุคคล 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมเรื่องทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ซึ่งถึงแม้ว่าหลักสูตรทางด้านสายวิทยาศาสตร์สุขภาพหลายหลักสูตรจะยังเรียนเป็นภาษาไทยอยู่ ซึ่งพยาบาลศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในนั้น แต่ก็ได้มีการจัดมีการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า เป็นรายวิชาพื้นฐานที่ต้องเรียนเหมือน ๆ กันในช่วงปี 1 ยังคงต้องเรียนเป็น “ภาษาอังกฤษ” ทั้งหมด อีกทั้งยังกำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน “ภาษาจีน” อีก 2 รายวิชา อีกด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการติดอาวุธเรื่องการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้กับบัณฑิตมฟล.ทุกคน ส่งเสริมความเป็นพลเมืองของโลก (Global Citizenship)

ความโดดเด่นที่สำคัญของการเรียนพยาบาลศาสตร์ที่มฟล. คือ การมีการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อผสมผสานกับภาษาไทย ทำให้นักศึกษามีความพร้อมในการสื่อสารด้านสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานบริการสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ เป็นผลให้นักศึกษาพยาบาลของมฟล. มีอัตราการได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษาสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์เต็ม 

นอกจากนี้ ข้อดีของการเรียนที่มฟล. คือ การมีห้องปฏิบัติการและสาธิตทางการพยาบาล รวมถึงมีอุปกรณ์และเครืองมือที่ครบครันทันสมัย ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติต่างเข้มข้นเต็มที่ รวมไปถึงมหาวิทยาลัยยังส่งเสริมให้นักศึกษาบูรณาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสุขภาพในการเรียนการสอน ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบบริการสุขภาพในอนาคต ทั้งนี้ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยให้นักศึกษาได้ลงไปฝึกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ  

ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Admission@MFU หรือเพจของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้ที่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง School of Nursing, MFU

 |   |  6 ครั้ง