ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี