กำหนดการรับสมัคร
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก


เชียงราย

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 สถานที่เรียน: เชียงราย

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ และจัดส่งเอกสารการสมัครวันที่ 1 ตุลาคม - วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
3สอบคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
5ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 24 มกราคม 2563กรุงเทพ

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2562 สถานที่เรียน: กรุงเทพ

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ และจัดส่งเอกสารการสมัครวันที่ 15 มกราคม - วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
3สอบคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
5ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง