กำหนดการรับสมัคร
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก


กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 สถานที่เรียน เชียงราย

ลำดับ การดำเนินงาน กำหนดการ

1

รับสมัครทางออนไลน์ 

รอบที่ 1 วันที่ 17 มกราคม - 12 เมษายน 2566
รอบที่ 2 วันที่ 10 พฤษภาคม - 5 กรกฎาคม 2566

2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กำหนดการตามรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
3 สอบคัดเลือก กำหนดการตามรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

รอบที่ 1 วันที่ 9 พฤษภาคม 2566
รอบที่ 2 วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

5

บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ แนบไฟล์เอกสารการขึ้นทะเบียน
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

กรกฎาคม - สิงหาคม 2566
(รายละเอียดกำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

6 เปิดเรียน วันที่ 12 ส.ค.66: จัดการเรียนการสอน เสาร์-อาทิตย์
วันที่ 15 ส.ค. 66: จัดการเรียนการสอน จันทร์-ศุกร์


กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 สถานที่เรียน กรุงเทพ 

ลำดับ การดำเนินงาน กำหนดการ

1

รับสมัครทางออนไลน์

รอบที่ 1 วันที่ 17 มกราคม - 5 มีนาคม 2566
รอบที่ 2 วันที่ 10 มีนาคม - 5 พฤษภาคม 2566

2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

กำหนดการตามรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

3

สอบคัดเลือก

กำหนดการตามรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

รอบที่ 1 วันที่ 5 เมษายน 2566
รอบที่ 2 วันที่ 7 มิถุนายน 2566

5

บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ แนบไฟล์เอกสารการขึ้นทะเบียน
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

กรกฎาคม - สิงหาคม 2566
(รายละเอียดกำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

6 เปิดเรียน วันที่ 12 ส.ค.66: จัดการเรียนการสอน เสาร์-อาทิตย์
วันที่ 15 ส.ค. 66: จัดการเรียนการสอน จันทร์-ศุกร์