การรับสมัคร
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS 62)


รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

รอบที่ 4

รายละเอียดการรับสมัครจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเร็ว ๆ นี้

รอบที่ 5

รายละเอียดการรับสมัครจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเร็ว ๆ นี้