การรับสมัคร
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS 63)


รอบที่ 5

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

รอบที่ 4

รอบที่ 3

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

รอบที่ 2

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ

รอบที่ 1

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 Portfolio