ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร