กำหนดการ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท


เชียงราย

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1รับสมัครทางออนไลน์วันที่ 1 ตุลาคม - 10 ธันวาคม 2564
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
3สอบคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา 
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 23 ธันวาคม 2564

5

บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ แนบไฟล์เอกสารการขึ้นทะเบียน
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

วันที่ 6 - 12 มกราคม 2565

6เปิดเรียนวันที่ 15 ม.ค. 65: จัดการเรียนการสอน เสาร์-อาทิตย์
วันที่ 17 ม.ค. 65: จัดการเรียนการสอน จันทร์-ศุกร์กรุงเทพ


Go Back