กำหนดการ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท


เชียงราย

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 สถานที่เรียน: เชียงราย

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1รับสมัครออนไลน์ และจัดส่งเอกสารการสมัคร

รอบที่ 1: วันที่ 16 มกราคม - 24 เมษายน 2563
รอบที่ 2: วันที่ 20 พฤษภาคม -  24 มิถุนายน 2563

2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
3สอบคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

รอบที่ 1: วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
ยกเว้น สาขาวิชานิติศาสตร์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
รอบที่ 2: วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

5ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 1 สิงหาคม 2563กรุงเทพ

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 สถานที่เรียน: กรุงเทพฯ

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1รับสมัครออนไลน์ และจัดส่งเอกสารการสมัคร

วันที่ 16 มกราคม - 24 เมษายน 2563

2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
3สอบคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

กำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา

5ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเดือนสิงหาคม 2563


กำหนดการรับสมัครบุุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 (เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครวันที่ 20 พฤษภาคม -  24 มิถุนายน 2563
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
3สอบคัดเลือกวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
5ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 1 สิงหาคม 2563