กำหนดการ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท


เชียงราย

กำหนดการรับสมัคร ปริญญาโท ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 สถานที่เรียน เชียงราย

ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัคร ดูรายละเอียดได้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
3 สอบคัดเลือก กำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
5 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

กรุงเทพ

กำหนดการรับสมัคร ปริญญาโท ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 สถานที่เรียน กรุงเทพ

ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัคร ดูรายละเอียดได้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
3 สอบคัดเลือก กำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
5 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง