กำหนดการ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท


เชียงราย

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 สถานที่เรียน เชียงราย

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ

1

รับสมัครทางออนไลน์ 

รอบที่ 1: วันที่ 20 มกราคม - 21 เมษายน 2565
รอบที่ 2: วันที่ 13 พฤษภาคม - 8 กรกฎาคม 2565
ทุกสาขาวิชายกเว้น สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ

2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
3สอบคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

5

บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ แนบไฟล์เอกสารการขึ้นทะเบียน
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565

6เปิดเรียนวันที่ 13 ส.ค.65: จัดการเรียนการสอน เสาร์-อาทิตย์
วันที่ 15 ส.ค. 65: จัดการเรียนการสอน จันทร์-ศุกร์


กรุงเทพ

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 สถานที่เรียน กรุงเทพ

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ

1

รับสมัครทางออนไลน์ 

วันที่ 20 มกราคม - 21 เมษายน 2565

2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
3สอบคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

5

บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ แนบไฟล์เอกสารการขึ้นทะเบียน
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565

6เปิดเรียนวันที่ 13 ส.ค.65: จัดการเรียนการสอน เสาร์-อาทิตย์
วันที่ 15 ส.ค. 65: จัดการเรียนการสอน จันทร์-ศุกร์


Go Back