กำหนดการ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท


เชียงราย

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 สถานที่เรียน: เชียงราย

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1รับสมัครทางออนไลน์ และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์วันที่ 1 ต.ค. - 10 ธ.ค. 63
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
3สอบคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 24 ธ.ค. 63

5

บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ แนบไฟล์เอกสารการขึ้นทะเบียน
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

วันที่ 14-20 ม.ค. 64

6เปิดเรียนวันที่ 25 ม.ค. 64กรุงเทพ