กำหนดการ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท


เชียงราย

กำหนดการรับสมัครบุุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2562 สถานที่เรียน: เชียงราย

ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัครออนไลน์ และจัดส่งเอกสารการสมัคร วันที่ 15 มกราคม - วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
(ยกเว้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และสาขาวิชานิติศาสตร์ ปิดรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2562)
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
3 สอบคัดเลือก กำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
5 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

กรุงเทพ

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2562 สถานที่เรียน: กรุงเทพฯ

ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัครออนไลน์ และจัดส่งเอกสารการสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
(รายละเอียดการปิดรับสมัครเป็นไปตามประกาศรับสมัครของแต่ละสาขาวิชา)
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
3 สอบคัดเลือก กำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
5 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง