กำหนดการรับสมัคร
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS 62)


รอบที่ 1

รอบที่ 1 ระบบ Portfolio โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-14 ธันวาคม 2561  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 15 มกราคม 2562 (อัพเดทข้อมูลล่าสุด)
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ตั้งแต่วันที่ 30-31 มกราคม 2562
4ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
5ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)ตั้งแต่วันที่ 7-21 กุมภาพันธ์ 2562
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เดือนมิถุนายน 2562
7บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ส่วนที่เหลือ) เดือนมิถุนายน 2562 

รอบที่ 1 ระบบ Portfolio โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-14 ธันวาคม 2561  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 15 มกราคม 2562
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ตั้งแต่วันที่ 30-31 มกราคม 2562
4ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
5ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)ตั้งแต่วันที่ 7-21 กุมภาพันธ์ 2562
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เดือนมิถุนายน 2562
7บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ส่วนที่เหลือ) เดือนมิถุนายน 2562 

รอบที่ 1 ระบบ Portfolio โครงการรับสมัครนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-14 ธันวาคม 2561  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 15 มกราคม 2562
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ตั้งแต่วันที่ 30-31 มกราคม 2562
4ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
5ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เดือนมิถุนายน 2562
6บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เดือนมิถุนายน 2562 

รอบที่ 1 ระบบ Portfolio โควตาพิเศษสำนักวิชา

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-14 ธันวาคม 2561  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 15 มกราคม 2562
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ตั้งแต่วันที่ 30-31 มกราคม 2562
4ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
5ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)ตั้งแต่วันที่ 7-21 กุมภาพันธ์ 2562
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เดือนมิถุนายน 2562
7บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ส่วนที่เหลือ) เดือนมิถุนายน 2562 

รอบที่ 1 ระบบ Portfolio โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-14 ธันวาคม 2561  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 15 มกราคม 2562
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ตั้งแต่วันที่ 30-31 มกราคม 2562
4ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
5ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)ตั้งแต่วันที่ 7-21 กุมภาพันธ์ 2562
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เดือนมิถุนายน 2562
7บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ส่วนที่เหลือ) เดือนมิถุนายน 2562 

รอบที่ 1 ระบบ Portfolio โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-14 ธันวาคม 2561  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 15 มกราคม 2562
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ตั้งแต่วันที่ 30-31 มกราคม 2562
4ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
5ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)ตั้งแต่วันที่ 7-21 กุมภาพันธ์ 2562
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เดือนมิถุนายน 2562
7บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ส่วนที่เหลือ) เดือนมิถุนายน 2562 

รอบที่ 2

รอบที่ 2  โครงการเครือข่ายครูแนะแนว 

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 4-22 กุมภาพันธ์ 2562
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
(ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)
วันที่ 11 เมษายน 2562 
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ตั้งแต่วันที่ 24 - 25 เมษายน 2562
4ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์วันที่ 29 เมษายน 2562
5ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2562 
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เดือนมิถุนายน 2562
7บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ส่วนที่เหลือ)เดือนมิถุนายน 2562

รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์) ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562 
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 11 เมษายน 2562 
3สอบสัมภาษณ์วันที่ 18 เมษายน 2562 
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 23 เมษายน 2562 
5ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ตั้งแต่วันที่ 24 - 25 เมษายน 2562
6ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์วันที่ 29 เมษายน 2562
7ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2562 
8ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เดือนมิถุนายน 2562
9บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ส่วนที่เหลือ)เดือนมิถุนายน 2562

รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์)  วันที่ 18 กุมภาพันธ์  - วันที่ 15 มีนาคม 2562
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย ในขั้นตอนที่ 2  วันที่ 11 เมษายน 2562
3สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  วันที่ 18 - 19 เมษายน 2562
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  วันที่ 23 เมษายน 2562
5ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์  วันที่ 24 - 25 เมษายน 2562
6ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาวันที่ 29 เมษายน 2562
7ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน) วันที่ 29 เมษายน -  2 พฤษภาคม 2562
8ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  เดือนกรกฎาคม 2562

รอบที่ 3

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (รูปแบบและวิธีการรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย) ตั้งแต่วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562 
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
3สอบสัมภาษณ์วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
5ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)ตั้งแต่วันที่ 20 - 31 พฤษภาคม 2562 
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เดือนมิถุนายน 2562
7บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ส่วนที่เหลือ)เดือนมิถุนายน 2562

รอบที่ 4

รอบที่ 4 Admissions

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (รูปแบบและวิธีการรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย)วันที่ 9-19 พฤษภาคม 2562
2ชำระค่าสมัครวันที่ 9 - 20 พฤษภาคม 2562
3ประกาศผลการคัดเลือกฯวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
4สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงวันที่ 3 มิถุนายน 2562
5ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาวันที่ 7 มิถุนายน 2562
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เดือนมิถุนายน 2562
7บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (เต็มอัตรา)เดือนมิถุนายน 2562

รอบที่ 5

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครวันที่ 29 พฤษภาคม - วันที่ 10 มิถุนายน 2562
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันที่ 12 มิถุนายน 2562
3สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)วันที่ 14 มิถุนายน 2562
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 15 มิถุนายน 2562
5ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562
6ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์วันที่ 20 มิถุนายน 2562
7ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เดือนมิถุนายน 2562
8บันทึกระเบียนประวััตินักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา(เต็มอัตรา)เดือนมิถุนายน 2562