กำหนดการรับสมัคร
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี


รอบที่ 4

รอบที่ 4 รับตรงอิสระ Direct Admission

1. โครงการรับตรงสำนักวิชา

2. โครงการรับตรงอิสระ (ประเภทใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ)

3. โครงการรับตรงอิสระ (ประเภทใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT)

4. โครงการรับตรงอิสระ (ประเภทใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ และ GAT/PAT)

5. โครงการรับผู้ถือสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและจบจากต่างประเทศ หรือเทียบเท่า

6. โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1รับสมัคร แนบไฟล์เอกสารและชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร (ระบบออนไลน์)25 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2565
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (บางสาขาวิชา)8 มิ.ย. 2565
3การสอบสัมภาษณ์8 - 10 มิ.ย. 2565
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา16 มิ.ย. 2565
5ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ รอบที่ 4 ครั้งที่ 2 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com18 -19 มิ.ย. 2565
6ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่23 มิ.ย. 2565
7จองหอพักนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย23 - 25 มิ.ย. 65
8บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา แนบไฟล์เอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ทางเว็บไซต์ https://info.mfu.ac.th27 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2565
9กิจกรรม How to Live and Learn on Campus 20224-10 ก.ค. 2565
10เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด17 ก.ค. – 6 ส.ค. 2565
11เรียนภาษาจีนเร่งรัด เฉพาะสาขาวิชาจีนศึกษาและสาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการสื่อสารด้วยภาษาจีน18 ก.ค. - 12 ส.ค. 2565
12เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 256515 ส.ค. 2565

 


รอบที่ 4 หลักสูตรทันตแพทยบัณฑิต (โครงการรับตรงอิสระ)

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1รับสมัคร แนบไฟล์เอกสารและชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร (ระบบออนไลน์)25 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2565
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์8 มิ.ย. 2565
3การสอบสัมภาษณ์9 มิ.ย. 2565
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา11 มิ.ย. 2565
5รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา โดยตรงกับสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
6ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ รอบที่ 4 ครั้งที่ 2 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com18 -19 มิ.ย. 2565
7ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่23  มิ.ย. 65
8จองหอพักนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง23 - 25 มิ.ย. 65
9บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา แนบไฟล์เอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ทางเว็บไซต์ https://info.mfu.ac.th27 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2565
10กิจกรรม How to Live and Learn on Campus 20224 ก.ค. –10 ก.ค. 2565
11เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด17 ก.ค. – 6 ส.ค. 2565
12เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 256515 ส.ค. 2565

 


รอบที่ 4 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการรับตรงอิสระ)

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1รับสมัคร แนบไฟล์เอกสารและชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร (ระบบออนไลน์)25 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2565
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก8 มิ.ย. 2565
3ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารไปยังสำนักวิชาแพทยศาสตร์8 - 10 มิ.ย. 2565 (ภายในเวลา 15.00 น.)
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และรายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับสำนักวิชาแพทยศาสตร์13 มิ.ย. 2565 (ภายในเวลา 16.00 น.)
5ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ รอบที่ 4 ครั้งที่ 2 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com18 -19 มิ.ย. 2565
6ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่23  มิ.ย. 65
7จองหอพักนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย23 - 25 มิ.ย. 65
8บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา แนบไฟล์เอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ทางเว็บไซต์ https://info.mfu.ac.th27 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2565
9กิจกรรม How to Live and Learn on Campus 20224 ก.ค. –10 ก.ค. 2565
10เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด17 ก.ค. – 6 ส.ค. 2565
11เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 256515 ส.ค. 2565

 

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

Go Back