กำหนดการรับสมัคร
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS 63)


รอบที่ 1

รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 2-16 ธันวาคม 2562  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 28 มกราคม 2563
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 30-31 มกราคม 2563
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
5ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2563
6บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคาร
วันที่ 12-22 พฤษภาคม 2563


รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 2-16 ธันวาคม 2562  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 28 มกราคม 2563
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 30-31 มกราคม 2563
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
5ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2563
6บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคาร
วันที่ 12-22 พฤษภาคม 2563


รอบที่ 1 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 23 มีนาคม 2563  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก แจ้งผลการคัดเลือกเป็นรายบุคคล


รอบที่ 1 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 2-16 ธันวาคม 2562  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 28 มกราคม 2563
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 30-31 มกราคม 2563
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
5ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2563
6บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคาร
วันที่ 12-22 พฤษภาคม 2563


รอบที่ 1 โครงการรับสมัครนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 23 มีนาคม 2563  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก แจ้งผลการคัดเลือกเป็นรายบุคคล


รอบที่ 1 โควตาพิเศษสำนักวิชา

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 2-16 ธันวาคม 2562  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 28 มกราคม 2563
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 30-31 มกราคม 2563
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
5ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2563
6บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคาร
วันที่ 12-22 พฤษภาคม 2563


รอบที่ 1 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 2-16 ธันวาคม 2562  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 28 มกราคม 2563
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 30-31 มกราคม 2563
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
5ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2563
6บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคาร
วันที่ 12-22 พฤษภาคม 2563


รอบที่ 1 โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 2-16 ธันวาคม 2562  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 28 มกราคม 2563
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 30-31 มกราคม 2563
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
5ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2563
6บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคาร
วันที่ 12-22 พฤษภาคม 2563


รอบที่ 2

รอบที่ 2 โครงการรับสมัครนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 23 มีนาคม 2563  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก แจ้งผลการคัดเลือกเป็นรายบุคคล


รอบที่ 2 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 23 มีนาคม 2563  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก แจ้งผลการคัดเลือกเป็นรายบุคคล


รอบที่ 2  โครงการพิเศษรับตรงสำนักวิชา

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2563
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 20 เมษายน 2563 
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 เมษายน 2563
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 27 เมษายน 2563
5บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคาร
เดือนพฤษภาคม 2563


รอบที่ 2  โครงการพิเศษเพื่อนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
(ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)
วันที่ 20 เมษายน 2563 
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 เมษายน 2563
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 27 เมษายน 2563
5บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคาร
เดือนพฤษภาคม 2563


รอบที่ 2  โครงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ 

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
(ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)
วันที่ 20 เมษายน 2563 
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 เมษายน 2563
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 27 เมษายน 2563
5บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคาร
เดือนพฤษภาคม 2563


รอบที่ 2  โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียน 

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
(ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)
วันที่ 20 เมษายน 2563 
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 เมษายน 2563
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 27 เมษายน 2563
5บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคาร
เดือนพฤษภาคม 2563


รอบที่ 2 โครงการเครือข่ายครูแนะแนว

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์วันที่ 6 กุมภาพันธ์-23 มีนาคม 2563
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
(ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)
วันที่ 20 เมษายน 2563 
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 เมษายน 2563
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 27 เมษายน 2563
5บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคาร
เดือนพฤษภาคม 2563


รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 10 เมษายน 2563
3สอบสัมภาษณ์วันที่ 17 เมษายน 2563
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 20 เมษายน 2563
5ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์วันที่ 22 - 23 เมษายน 2563
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 27 เมษายน 2563
7บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคาร
เดือนพฤษภาคม 2563


รอบที่ 3

รอบที่ 3 Admissions 1 (รับตรงร่วมกัน)

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (รูปแบบและวิธีการรับสมัครให้เป็นไปตาม
ประกาศของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) 
วันที่ 17 - 27 เมษายน 2563
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
3สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
5ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเดือนมิถุนายน 2563
7บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มอัตราผ่านทางธนาคาร
เดือนมิถุนายน 2563


รอบที่ 4

รอบที่ 4 Admissions 2 (รับตรงร่วมกัน)

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (รูปแบบและวิธีการรับสมัครให้เป็นไปตาม
ประกาศของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย)
วันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
3สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายวันที่ 1 มิถุนายน 2563
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 5 มิถุนายน 2563
5ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาวันที่ 10 มิถุนายน 2563
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เดือนมิถุนายน 2563
7บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มอัตราผ่านทางธนาคาร
เดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 2563


รอบที่ 5

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์วันที่ 9-19 มิถุนายน 2563
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันที่ 23 มิถุนายน 2563
3สอบสัมภาษณ์วันที่ 26 มิถุนายน 2563
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 30 มิถุนายน 2563
5ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เดือนกรกฎาคม 2563
6บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มอัตรา
เดือนกรกฎาคม 2563