กำหนดการรับสมัคร
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี


รอบที่ 3

ระบบ Admission

Admission (ประเภทใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญและGAT/PAT)

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (รูปแบบและวิธีการรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศ
ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) 
วันที่ 2-12 พฤษภาคม 2565       (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565)                     
ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1: วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ครั้งที่ 2: วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์  ครั้งที่ 1: วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565
ครั้งที่ 2: อัตโนมัติ
กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ แจ้งรายละเอียดในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซต์ https://info.mfu.ac.th

 

รอบที่ 4

รอบที่ 1

ระบบ Portfolio

รอบที่ 1.2 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา /โครงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน /โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1รับสมัครออนไลน์         วันที่ 23 ธันวาคม 2564  - 16 มกราคม 2565  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 27 มกราคม 2565
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
4ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)แจ้งให้ทราบในภายหลัง                          

รอบที่ 1 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา /โครงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน /โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1รับสมัครออนไลน์         วันที่ 9 - 15 ธันวาคม 2564  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 30 ธันวาคม 2564
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
4ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)แจ้งให้ทราบในภายหลัง                          

รอบที่ 1 โครงการรับผู้ถือสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยหรือจบจากต่างประเทศ 
รอบที่ 1 โครงการรับผู้พิการเข้าศึกษา

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 27 มกราคม 2565
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
4ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)แจ้งให้ทราบในภายหลัง       

รอบที่ 1 โครงการสำหรับครูแนะแนว

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 14-28 ธันวาคม 2564  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 18 มกราคม 2565
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
4ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)แจ้งให้ทราบในภายหลัง                           

รอบที่ 1 โครงการรับตรงสำนักวิชา

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 21 ธันวาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 27 มกราคม 2565
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
4ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)แจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

รอบที่ 2

ระบบ Quota

โครงการพิเศษรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ/ โครงการพิเศษเด็กดีมีที่เรียนโครงการพิเศษสำหรับครูแนะแนว/ โครงการพิเศษรับนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1รับสมัครออนไลน์         วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 21 เมษายน 2565
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565                                    

• โครงการรับตรงสำนักวิชา/ โครงการรับผู้พิการเข้าศึกษา/ โครงการรับผู้ถือสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติฯ

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565                       
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565

• โควตาภาคเหนือและเครือข่ายการรับนักศึกษา (ประเภทใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญและGAT/PAT)

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565                       
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565

• หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบโควตาภาคเหนือ

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565                           
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย ในขั้นตอนที่ 2วันที่ 22 เมษายน 2565
3การสอบสัมภาษณ์ (Online)วันที่ 27 เมษายน 2565
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 5 พฤษภาคม 2565    
5ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565

• หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบโควตาภาคเหนือ
• หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โควตาบุตรธิดาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565                          
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย ในขั้นตอนที่ 2วันที่ 23 เมษายน 2565
3การสอบสัมภาษณ์ วันที่ 26-27 เมษายน 2565
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 5 พฤษภาคม 2565    
5ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565

• หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ (ทั่วประเทศ)

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565                         
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย ในขั้นตอนที่ 2วันที่ 23 เมษายน 2565
3การสอบสัมภาษณ์ วันที่ 28-29 เมษายน 2565
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 5 พฤษภาคม 2565    
5ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565

Go Back