กำหนดการรับสมัคร
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี


รอบที่ 1

ระบบ Portfolio

รอบที่ 1 โครงการรับตรงสำนักวิชา/ โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา/ โครงการเด็กดีมีที่เรียนโครงการสำหรับครูแนะแนว

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 1 - 29 พฤศจิกายน 2565                                      
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 15 ธันวาคม 2565
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566
4ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)แจ้งให้ทราบในภายหล

โครงการรับผู้ถือสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยหรือจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า/
โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 10 มกราคม 2566
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 27 มกราคม 2566
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565
4ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)แจ้งให้ทราบในภายหลัง       

รอบที่ 1.2 โครงการพิเศษรับตรงสำนักวิชา/ โครงการพิเศษรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
โครงการพิเศษเด็กดีมีที่เรียน/โครงการพิเศษสำหรับครูแนะแนว/ โครงการพิเศษรับตรงทั่วประเทศ (รูปแบบใช้ผลคะแนน TGAT/TPAT)

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 21 ธันวาคม 2565 - 10 มกราคม 2566
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 27 มกราคม 2566
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565
4ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)แจ้งให้ทราบในภายหลัง       

รอบที่ 2

ระบบ Quota

โควตาภาคเหนือและเครือข่ายการรับนักศึกษา (รูปแบบใช้ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT)

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 13 - 28 กุมภาพันธ์  2566               
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 24 มีนาคม 2566
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2566

• โควตาภาคเหนือและเครือข่ายการรับนักศึกษา (รูปแบบใช้ผลคะแนนสอบ A-Level)
• โควตาภาคเหนือและเครือข่ายการรับนักศึกษา (รูปแบบใช้ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT และ A-Level)
• โควตาภาคเหนือและเครือข่ายการรับนักศึกษา (รูปแบบใช้ผลคะแนนสอบ GPAX TGAT/TPAT และ A-Level)

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566                       
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 3 พฤษภาคม 2566
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2566

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โควตาภาคเหนือ)

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566                       
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย ในขั้นตอนที่ 2 วันที่ 21 เมษายน 2566
3การสอบสัมภาษณ์วันที่ 21 - 26 เมษายน 2566 (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 3 พฤษภาคม 2566
5ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2566

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (โควตาภาคเหนือ)
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษทั่วประเทศ)
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (โควตาบุตรธิดาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566                       
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย ในขั้นตอนที่ 2 วันที่ 21 เมษายน 2566
3การสอบสัมภาษณ์วันที่ 21 - 26 เมษายน 2566 (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 3 พฤษภาคม 2566
5ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2566

รอบที่ 3

ระบบ Admission

รอบที่ 3 Admission รูปแบบใช้ผลคะแนน (TGAT/TPAT/A-Level)

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1รับสมัคร (รูปแบบและวิธีการรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศ
ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) 
วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2566                         
ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1: วันที่ 20 พฤษภาคม 2566
ครั้งที่ 2: วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์  ครั้งที่ 1: วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2566
ครั้งที่ 2: อัตโนมัติ

 

รอบที่ 4

Go Back