กำหนดการรับสมัคร
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS 64)


รอบที่ 2

รอบที่ 2.2 โครงการพิเศษรับตรงสำนักวิชา และโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียน

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 22 มีนาคม - 7 เมษายน 2564  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
(ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564
4ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564

รอบที่ 2 ระบบโควตา และโครงการพิเศษทุกโครงการ 

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์วันที่ 1-15 มีนาคม 2564
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
(ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564
4ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564


รอบที่ 3

รอบที่ 3 Admission 1/Admission 2

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (รูปแบบและวิธีการรับสมัครให้เป็นไปตาม
ประกาศของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) 
วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2564
ทางเว็บไซต์ 
student.mytcas.com
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่1: วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
ครั้งที่2: วันที่ 1 มิถุนายน 2564
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์  ครั้งที่1: วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2564
ครั้งที่2: อัตโนมัติ

รอบที่ 4

รอบที่ 1

รอบที่ 1.2 ระบบ Portfolio โครงการรับตรงสำนักวิชา

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2564  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564
4ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)วันที่ 1-15 มีนาคม 2564

รอบที่ 1 ระบบ Portfolio ทุกโครงการ

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 5-20 มกราคม 2564  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564
4ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)วันที่ 1-15 มีนาคม 2564