กำหนดการรับสมัคร
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS 63)


รอบที่ 5

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://admission.mfu.ac.thวันที่ 9-19 มิถุนายน 2563
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 30 มิถุนายน 2563
3ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ออนไลน์และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2563


รอบที่ 5 ระบบรับตรงอิสระ
การรับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี

1

รับสมัครออนไลน์

วันที่ 9-16 มิถุนายน 2563

2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 22 มิถุนายน 2563

3

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จัดส่งเอกสารไปยังสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ทาง e-mail: dentistry@mfu.ac.th

วันที่ 22-24 มิถุนายน 2563

4

สอบสัมภาษณ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Video Call ผ่านทาง Application Zoom 

วันที่ 25 มิถุนายน 2563

5

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

6

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2563

7

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์

วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2563


รอบที่ 5 ระบบรับตรงอิสระ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี

1

รับสมัครออนไลน์

วันที่ 9-16 มิถุนายน 2563

2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 22 มิถุนายน 2563

3

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จัดส่งเอกสารไปยังสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ทาง e-mail: medapp.mfu@gmail.com

วันที่ 22-24 มิถุนายน 2563

4

สอบสัมภาษณ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Video Call ผ่านทาง Application Zoom

วันที่ 25 มิถุนายน 2563

5

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

6

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2563

7

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์

วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2563


รอบที่ 4

รอบที่ 4 Admissions 2 (รับตรงร่วมกัน)

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (รูปแบบและวิธีการรับสมัครให้เป็นไปตาม
ประกาศของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย)
วันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2563
4ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาวันที่ 10 มิถุนายน 2563
5ศึกษารายละเอียดข้อมูลประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่
ทางเว็บไซต์ https://info.mfu.ac.th 
เดือน มิถุนายน 2563


รอบที่ 3

รอบที่ 3 Admissions 1 (รับตรงร่วมกัน)

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (รูปแบบและวิธีการรับสมัครให้เป็นไปตาม
ประกาศของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) 
วันที่ 17 - 27 เมษายน 2563
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์  วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2563
4ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
5ศึกษารายละเอียดข้อมูลประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่
ทางเว็บไซต์ 
https://info.mfu.ac.th 
เดือน พฤษภาคม 2563


รอบที่ 2

รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตา บุตร/ธิดา ของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงราย

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์)   วันที่ 13 - 23 มีนาคม 2563
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย
ในขั้นตอนที่ 2  
วันที่ 10 เมษายน 2563
3สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  วันที่ 17 เมษายน 2563
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  วันที่ 20 เมษายน 2563
5ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์  วันที่ 22 - 23 เมษายน 2563
6ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาวันที่ 27 เมษายน 2563


รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์)  วันที่ 13 - 23 มีนาคม 2563
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย
ในขั้นตอนที่ 2  
วันที่ 10 เมษายน 2563
3สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  วันที่ 17 เมษายน 2563
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  วันที่ 20 เมษายน 2563
5ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์  วันที่ 22 - 23 เมษายน 2563
6ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาวันที่ 27 เมษายน 2562


รอบที่ 2 โครงการรับสมัครนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 23 มีนาคม 2563  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก แจ้งผลการคัดเลือกเป็นรายบุคคล


รอบที่ 2 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 23 มีนาคม 2563  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก แจ้งผลการคัดเลือกเป็นรายบุคคล


รอบที่ 2  โครงการพิเศษรับตรงสำนักวิชา

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2563
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 20 เมษายน 2563 
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 เมษายน 2563
4ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาวันที่ 27 เมษายน 2563
5บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคาร
เดือนพฤษภาคม 2563


รอบที่ 2  โครงการพิเศษเพื่อนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
(ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)
วันที่ 20 เมษายน 2563 
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 เมษายน 2563
4ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาวันที่ 27 เมษายน 2563
5บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคาร
เดือนพฤษภาคม 2563


รอบที่ 2  โครงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ 

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
(ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)
วันที่ 20 เมษายน 2563 
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 เมษายน 2563
4ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาวันที่ 27 เมษายน 2563
5บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคาร
เดือนพฤษภาคม 2563


รอบที่ 2  โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียน 

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
(ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)
วันที่ 20 เมษายน 2563 
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 เมษายน 2563
4ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาวันที่ 27 เมษายน 2563
5บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคาร
เดือนพฤษภาคม 2563


รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตา บุตร/ธิดา ของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงราย

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์)   วันที่ 1 - 23 มีนาคม 2563
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย
ในขั้นตอนที่ 2
  
วันที่ 10 เมษายน 2563
3สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  วันที่ 16 - 17 เมษายน 2563
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  วันที่ 20 เมษายน 2563
5ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์  วันที่ 22 - 23 เมษายน 2563
6ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาวันที่ 27 เมษายน 2563


รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์)  วันที่ 1 - 23 มีนาคม 2563
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย
ในขั้นตอนที่ 2
  
วันที่ 10 เมษายน 2563
3สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  วันที่ 16 - 17 เมษายน 2563
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  วันที่ 20 เมษายน 2563
5ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์  วันที่ 22 - 23 เมษายน 2563
6ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาวันที่ 27 เมษายน 2562


รอบที่ 2 โครงการเครือข่ายครูแนะแนว

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์วันที่ 6 กุมภาพันธ์-23 มีนาคม 2563
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
(ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)
วันที่ 20 เมษายน 2563 
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 เมษายน 2563
4ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาวันที่ 27 เมษายน 2563
5บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคาร
เดือนพฤษภาคม 2563


รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 10 เมษายน 2563
3สอบสัมภาษณ์วันที่ 17 เมษายน 2563
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 20 เมษายน 2563
5ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์วันที่ 22 - 23 เมษายน 2563
6ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาวันที่ 27 เมษายน 2563
7บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคาร
เดือนพฤษภาคม 2563


รอบที่ 1

รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 2-16 ธันวาคม 2562  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 28 มกราคม 2563
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 30-31 มกราคม 2563
4ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การศึกษาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
5ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2563
6บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคาร
วันที่ 12-22 พฤษภาคม 2563


รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 2-16 ธันวาคม 2562  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 28 มกราคม 2563
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 30-31 มกราคม 2563
4ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
5ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2563
6บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคาร
วันที่ 12-22 พฤษภาคม 2563


รอบที่ 1 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 23 มีนาคม 2563  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก แจ้งผลการคัดเลือกเป็นรายบุคคล


รอบที่ 1 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 2-16 ธันวาคม 2562  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 28 มกราคม 2563
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 30-31 มกราคม 2563
4ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
5ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2563
6บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคาร
วันที่ 12-22 พฤษภาคม 2563


รอบที่ 1 โครงการรับสมัครนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 23 มีนาคม 2563  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก แจ้งผลการคัดเลือกเป็นรายบุคคล


รอบที่ 1 โควตาพิเศษสำนักวิชา

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 2-16 ธันวาคม 2562  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 28 มกราคม 2563
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 30-31 มกราคม 2563
4ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
5ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2563
6บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคาร
วันที่ 12-22 พฤษภาคม 2563


รอบที่ 1 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 2-16 ธันวาคม 2562  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 28 มกราคม 2563
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 30-31 มกราคม 2563
4ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
5ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2563
6บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคาร
วันที่ 12-22 พฤษภาคม 2563


รอบที่ 1 โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 2-16 ธันวาคม 2562  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 28 มกราคม 2563
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 30-31 มกราคม 2563
4ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
5ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2563
6บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคาร
วันที่ 12-22 พฤษภาคม 2563