กำหนดการรับสมัคร
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS 62)


รอบที่ 1

รอบที่ 1 ระบบ Portfolio โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-14 ธันวาคม 2561  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 15 มกราคม 2562 (อัพเดทข้อมูลล่าสุด)
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ตั้งแต่วันที่ 30-31 มกราคม 2562
4ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
5ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)ตั้งแต่วันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2562
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 29 เมษายน 2562
7บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ส่วนที่เหลือ) ผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 3-13 พฤษภาคม 2562

รอบที่ 1 ระบบ Portfolio โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-14 ธันวาคม 2561  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 15 มกราคม 2562
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ตั้งแต่วันที่ 30-31 มกราคม 2562
4ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
5ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)ตั้งแต่วันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2562
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 29 เมษายน 2562
7บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ส่วนที่เหลือ) ผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ 3-13 พฤษภาคม 2562

รอบที่ 1 ระบบ Portfolio โครงการรับสมัครนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-14 ธันวาคม 2561  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 15 มกราคม 2562
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ตั้งแต่วันที่ 30-31 มกราคม 2562
4ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
5ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 29 เมษายน 2562
6บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ 3-13 พฤษภาคม 2562

รอบที่ 1 ระบบ Portfolio โควตาพิเศษสำนักวิชา

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-14 ธันวาคม 2561  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 15 มกราคม 2562
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ตั้งแต่วันที่ 30-31 มกราคม 2562
4ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
5ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)ตั้งแต่วันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2562
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 29 เมษายน 2562
7บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ส่วนที่เหลือ) ผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ 3-13 พฤษภาคม 2562

รอบที่ 1 ระบบ Portfolio โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-14 ธันวาคม 2561  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 15 มกราคม 2562
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ตั้งแต่วันที่ 30-31 มกราคม 2562
4ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
5ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)ตั้งแต่วันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2562
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 29 เมษายน 2562
7บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ส่วนที่เหลือ)ผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ 3-13 พฤษภาคม 2562

รอบที่ 1 ระบบ Portfolio โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-14 ธันวาคม 2561  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 15 มกราคม 2562
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ตั้งแต่วันที่ 30-31 มกราคม 2562
4ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
5ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)ตั้งแต่วันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2562
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 29 เมษายน 2562
7บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ส่วนที่เหลือ) ผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 3-13 พฤษภาคม 2562

รอบที่ 2

รอบที่ 2  โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียน 

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 6 -29 มีนาคม 2562
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
(ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)
วันที่ 11 เมษายน 2562 
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ตั้งแต่วันที่ 24 - 25 เมษายน 2562
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 29 เมษายน 2562
5บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มอัตรา ผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ 3-13 พฤษภาคม 2562

รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา บุตร/ธิดา ของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงราย

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์)   วันที่ 15 - 29 มีนาคม 2562
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย
ในขั้นตอนที่ 2
  
วันที่ 11 เมษายน 2562
3สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  วันที่ 19 เมษายน 2562
(อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2562)
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  วันที่ 23 เมษายน 2562
5ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์  วันที่ 24 - 25 เมษายน 2562
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 29 เมษายน 2562
7บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มอัตรา ผ่านทางธนาคาร
ตั้งแต่วันที่ 3-13 พฤษภาคม 2562

รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์)  วันที่ 15 - 29 มีนาคม 2562
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย
ในขั้นตอนที่ 2
  
วันที่ 11 เมษายน 2562
3สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  วันที่ 19 เมษายน 2562
(อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2562)
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  วันที่ 23 เมษายน 2562
5ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์  วันที่ 24 - 25 เมษายน 2562
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 29 เมษายน 2562
7บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มอัตรา ผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ 3-13 พฤษภาคม 2562

รอบที่ 2  โครงการเครือข่ายครูแนะแนว 

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 4 กุมภาพันธ์-22 มีนาคม 2562
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
(ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)
วันที่ 11 เมษายน 2562 
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ตั้งแต่วันที่ 24 - 25 เมษายน 2562
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 29 เมษายน 2562
5บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มอัตรา ผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ 3-13 พฤษภาคม 2562

รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์) ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562 
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 11 เมษายน 2562 
3สอบสัมภาษณ์วันที่ 18 เมษายน 2562 
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 23 เมษายน 2562 
5ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ตั้งแต่วันที่ 24 - 25 เมษายน 2562
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 29 เมษายน 2562
7บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มอัตรา ผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ 3-13 พฤษภาคม 2562

รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา บุตร/ธิดา ของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงราย

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์)   วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2562
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย
ในขั้นตอนที่ 2
  
วันที่ 11 เมษายน 2562
3สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  วันที่ 18 - 19 เมษายน 2562
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  วันที่ 23 เมษายน 2562
5ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์  วันที่ 24 - 25 เมษายน 2562
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 29 เมษายน 2562
7บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มอัตรา ผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 3-13 พฤษภาคม 2562

รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์)  วันที่ 18 กุมภาพันธ์  - วันที่ 15 มีนาคม 2562
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย
ในขั้นตอนที่ 2
  
วันที่ 11 เมษายน 2562
3สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  วันที่ 18 - 19 เมษายน 2562
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  วันที่ 23 เมษายน 2562
5ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์  วันที่ 24 - 25 เมษายน 2562
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 29 เมษายน 2562
7บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มอัตรา ผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 3-13 พฤษภาคม 2562

รอบที่ 3

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (รูปแบบและวิธีการรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย) ตั้งแต่วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562 
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
3สอบสัมภาษณ์วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
5บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มอัตรา ผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2562

รอบที่ 3 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (รับตรงร่วมกัน )

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ mytcas.com
(รูปแบบและวิธีการรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย)
ตั้งแต่วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562 
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
3สอบสัมภาษณ์วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
5บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มอัตรา ผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2562

รอบที่ 3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รับร่วม กสพท. (รับตรงร่วมกัน)

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ mytcas.com
(รูปแบบและวิธีการรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศของ
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย )
ตั้งแต่วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562 
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
3สอบสัมภาษณ์วันที่ 10-14 พฤษภาคม 2562
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
5บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มอัตรา ผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2562

รอบที่ 4

รอบที่ 4 Admissions

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (รูปแบบและวิธีการรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย)วันที่ 9-19 พฤษภาคม 2562
2ชำระค่าสมัครวันที่ 9 - 20 พฤษภาคม 2562
3ประกาศผลการคัดเลือกฯวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
4สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงวันที่ 4 มิถุนายน 2562
(อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562)
5ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาวันที่ 7 มิถุนายน 2562
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่วันที่ 7 มิถุนายน 2562
7บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (เต็มอัตรา)วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน - วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562

รอบที่ 5

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครวันที่ 24 พฤษภาคม - วันที่ 10 มิถุนายน 2562
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันที่ 12 มิถุนายน 2562
3สอบสัมภาษณ์วันที่ 14 มิถุนายน 2562
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 15 มิถุนายน 2562
5ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่วันที่ 17 มิถุนายน 2562
6ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562
8บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา(เต็มอัตรา)วันที่ 29 มิถุนายน-วันที่ 10 กรกฎาคม 2562