กำหนดการรับสมัคร
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี


รอบที่ 1

ระบบ Portfolio

โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา /โครงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ/
โครงการเด็กดีมีที่เรียน /โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1รับสมัครออนไลน์         วันที่ 9 - 15 ธันวาคม 2564  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 30 ธันวาคม 2564
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
4ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)แจ้งให้ทราบในภายหลัง                          

โครงการรับผู้ถือสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยหรือจบจากต่างประเทศ 
โครงการรับผู้พิการเข้าศึกษา

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 27 มกราคม 2565
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
4ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)แจ้งให้ทราบในภายหลัง       

โครงการสำหรับครูแนะแนว

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 14-28 ธันวาคม 2564  
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 18 มกราคม 2565
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
4ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)แจ้งให้ทราบในภายหลัง                           

โครงการรับตรงสำนักวิชา

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1รับสมัครออนไลน์ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565 
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 27 มกราคม 2565
3ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
4ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน)แจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

รอบที่ 2

รอบที่ 3

รอบที่ 4

Go Back